kázání ze soboty 2. května 2020

Úvod

Rána dní, v jejichž průběhu se něco zlomového má teprve stát, bývají vcelku obyčejná. Souhlasíte?

Byla středa 6. července 1412. Nevím, co dělal Mistr Jan ten den, nevím, jaké bylo počasí, takové znalosti historie nemám. Co je jisté, že do pondělí jedenáctého, kdy s tichým souhlasem krále Václava IV. zemřou nařízením staroměstských konšelů tři mladíci pod katovým mečem, zbývá pouhých pár hodin. Ten pondělek zapálí nesmlouvavou hádku o pravdu, kde se už nebude bojovat pouhým slovem, ale budou umírat žoldáci, rekruti, vojáci, šlechtici, učenci, ale i ženy, děti a nevinní lidé. Co je to Pravda?

Pilátova otázka

Byl jarní pátek časně nad ránem, čas Velikonoc, 14 století před Husem. Ježíš Nazaretský stojí před Pontským Pilátem a je tázán:

„Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: „Já na něm žádnou vinu nenalézám.“

Bible, Janovo evangelium 18,37.38

Co je pravda?, ptá se Pilát. Jako římský prokurátor byl osobou nejen vojenskou ale i právnickou. Možná proto pokládá justiční/filozofickou otázku, na kterou neexistuje správná odpověď. Však na ni ani nečeká. Je to lišácká, ale v meritu věci naprosto špatně položená otázka. Takové otázky mohou snadno vést k nekonečným diskusím, k ješitnému ujištění se o své pravdě, nebo také k válce o vlastnictví pravdy. Nota bene, takové spory se vedou dodnes, že ano. Jejich vítězi obvykle bývají ti, kteří mají nabitější šrajtofli, anebo, s prominutím, prořízlejší hubu.

Tomáš Morus

Bylo úterý 6. července 1535. Na anglickém trůnu sedí Jindřich VIII., který, jak známo, za nástroj své politiky používal především svých šest manželství. Jeho první žena je v nemilosti, jeho druhá žena, Anna Boleynová, je zatím ještě na vrcholu moci, netuše, že za pár let skončí v péči kata. Ti, kteří se králi postavili, a nemínili zneplatnit první manželství, nebo uznat jeho dutohlav za vrchol moudrosti, jsou pomalu ale jistě za podpory parlamentu vydáváni katům. V Evropě i Anglii hoří spor o reformaci.

Na den přesně rovných 120 let po mistru Janovi, pokládá život za pravdu Thomas More, neboli Tomáš Morus, autor díla o Utopii, místě, kde je mj. možné svobodně volit své náboženství. Je pravda, že katolík Morus šel po krku pravdě Williama Tyndala a dalších protestantů, ale před králem a jeho vrtochy se nesklonil. Je tohle spolehlivá pravda?

Mezihra s písní

Byla sobota 6. července 1415. Mistr Jan neodvolal, neustoupil a v plamenech odevzdal život Pravdě.

Rád bych v této chvíli dal na chvilku prostor pro známou píseň. Budeme zpívat Kdož jste Boží bojovníci – ve zpěvnících Zpívejme Hospodinu ji máme pod číslem 21.

Říkali jsme, že Mistr Jan neodvolal. Pravdu o něm se snažili šířit jeho následovníci, v protestantských dějinách obdivovaní husité. Stáli proti přesile, bojovali za pravdu, modlili se, zpívali náboženské písně, vítězili. Ale je pravda, že hodnověrné zprávy o nich a jejich vlastnictví pravdy rozhodně nesvědčí. Dovoluji si citovat historičku Evu Doležalovou:  

„Na začátku stojí boží bojovníci, kteří bojovali za pravdu Boží. Ale na samém konci stojí skuteční lapkové, kteří vidí jen profit z bojů.“

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., z Centra medievistických studií a Historického ústavu AV ČR v Praze; odborná asistentka Katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Bible o Pravdě

Na které straně konfliktu mezi Mistrem Janem a tehdejší církví stojíte vy? Zajímavé je, ať už na tuto otázku odpovíte jakkoliv, ve své odpovědi budete popisovat nikoliv svůj vztah k Pravdě, ale svůj vztah – své pochopení sporu o Jana z Husince. Víte, ale pro spasení člověka není důležité, jaký vztah má k Mistru Janovi, ale jaký má vztah k Pravdě!

Otázka „Co je pravda“, jak jsme konstatovali, je pouze filozofická. Na jako takovou na ni neexistuje správná odpověď. Je tedy chybná. Podle učení Bible totiž není možné Pravdu vlastnit. To je velký rozdíl proti veškeré filozofii. Pravda podle Bible není relativní, ale Pravda také není žádná věc!

Pravdu můžete poznávat (J 8,32), o Pravdě je možné vydávat svědectví (J 18,37), z Pravdy je možné být (J 18,37), nebo Jí patřit (J 18,37 B21). Pravda v nás může díky Boží milosti bydlet – žít (J 14,17 B21), Pravdou se lze opásat (Ef 6,14), Pravdu lze prosazovat (Př 12,22), ale Pravdu nelze mít! Protože Pravda se podle Bible stala skrze Ježíše Krista (J 1,17), Duch je Pravda (1J 5,6; J 14,17; 15,26; 16,7.13), Boží slovo je Pravda (J 17,17).

Mistr Jan Hus

Nevím, kterého dne měsíce října roku 1412 vydal Mistr Jan své nejrozsáhlejší dílo „Výklad viery, Desatera a Páteře“; (páteří rozuměj Pater noster, tedy modlitbu Otčenáš). Co vím, že se tak stalo na tvrzi v Liběchově, kam odešel v důsledku vyhlášení interdiktu nad městem Prahou. Obsahem zmiňovaného, o něco málo víc než 600 let starého díla, je asi nejznámější Husova věta:

„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie i od blahoslavené všie radosti…

Mistr Jan Hus; Výklad viery, Desatera a Páteře; kapitola 4 – Viera, ř. 65nn.

Všimněte si Husova pochopení Pravdy: Nemůžeme ji vlastnit, nemůžeme ji mít. Máme ji hledat, máme se jí učit, máme jí milovat, máme se jí držet zuby nehty. A i když se necítíme jako husité, policisté ani vojáci, máme ji i bez znalostí válečnictví bránit.

Pravda po koronázdninách

Moji milí přátelé. Až se letos po koronázdninách při hodnocení situace, politiků, světových trendů nebo sousedova přístupu k životu přichytíte při větě: „Ale já měl(a)/mám přece pravdu“, dobře si uvědomte, co říkáte. Vypláchněte si pusu mýdlem a modlete se víc než předtím. Pravdu opravdu nejde mít. Pravda vás může pouze přemoci.

A ještě pozor. Jak praví Augustýn, opodál číhá i jedna potvora: „Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem.“ Převlečen za pravdu, přemoci nás může i omyl o vlastnictví naší pravdy.

Jak k tomu dodává Rabídranáth Thákur: „Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda?“ Ač byl mužem z naprosto jiné náboženské kolébky, to je vpravdě moudrý postřeh, není-liž pravda? Mimochodem, všímáte si, jak neříkám, že „má“ pravdu :-)?

Závěr

Na závěr mám pro vás dobrou zprávu. Pravda je mimo nás, je živá a skutečná. Pravda má jméno. Pravda je v Ježíši Kristu. A Ježíš je cesta, pravda i život. Není závislý na našich pocitech, pravdách ani omylech.

Ať vejde k vám a večeří s vámi. Ať je s vámi na zahrádkách, v lese, při sběru rostlin, nakupování, závěrečných zkouškách i při odpočinku. Přeji vám Jeho přítomnost u letních táborových ohňů, u modravých světýlek odpuzovačů hmyzu, na lipenských pískových plážích anebo „na maltě“. Ať je středem vašich přátelství, modliteb i rodinných vztahů. Pamatujte, že On nepotřebuje dodržovat odstup dvou metrů.

Přeji vám Bohem provedený zbytek jara

AMEN