GLORIA IN EXCELSIS DEO

půlnoční vánoční přemítání

6 Marii se naplnil čas k porodu 7 a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. 8 V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. 9 Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, 10 ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. 11 Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. 12 A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ 13 A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: 14 „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj – Boží zalíbení v lidech.“

Lukáš 2,6b-14

Příběh narození Pána Ježíše Krista, který si můžete přečíst o pár řádek výše, se ve své nejpodstatnější části odehrává v noci. Osu toho příběhu známe dokonale. Marie pár hodin před porodem vezená na oslíkovi, Josef hledající místo v betlémských ubytovacích hostincích, hygiena jediného volného porodního sálu, lépe jeskyně nebo stáje pro zvířata s vůní podestýlky a živočišným teplem. Stvořitel světa i všehomíra, který se už 9 měsíců ukrývá v těle smrtelné ženy. Nemůže zasahovat do děje, stal se bezbranným, aby mohl svým následníkům navždycky ilustrovat hloubku Boží lásky: Bůh se vydal všanc hříšnému světu, sestoupil z nebes, aby se stal jedním z nás.

Zatímco se malý Ježíš setkává s prostředím stáje mimo lůno maminky Marie, Josef narychlo přichystal jesličky, možná i teplou vodu a přikrývky; na nedalekých pastvinách se pasáci ovcí zahřívají kolem ohně. Jsme v okolí Betléma, česky Domu chleba, x-tá generace pasáčků v kopcích, kde před tisíciletím pásal budoucí král David, se chystá na dlouhou noc. Někdo přemýšlí, někdo jen tak kouká do ohně, někdo si s druhým, třetím o něčem povídá.

Najednou se mezi nimi objevil anděl. Neznáme jeho jméno, jen tušíme, že to byl sám Gabriel. Co víme, že okolí zahalila nebeská zář. A pasáčky naplnily obavy. Bojí se, nejsou v pohodě. I nebeské bytosti strávily uplynulých 9 měsíců ne úplně v pohodě. Jejich Pán je dočasně opustil, vypravil se na nebezpečnou misi. Ale teď už je po všem. Nejistota těhotenství je zažehnána. Ježíš se narodil. Právě před malou chvílí se stal živou součástí, obyvatelem světa.

Více >

CESTA K POKLONĚ

online novoroční bohoslužba sborů  na Havlíčkobrodsku – sobota 9. 1. 2021

Úvodní text z evangelia

Potom se Ježíš modlil: „Otče, Pane nebe i země, děkuji ti, že pravdu skrýváš před těmi, kteří se považují za moudré a učené, a odkrýváš ji nepatrným a prostým. Je to, Otče, jak sis přál.“ Matouš 11,25.26 (SNC)

Povídání s dětmi o Třech králích

V polovině tohoto týdne se v našich kalendářích objevil den nadepsaný Tři králové. Víte o tom? Připomněli jste si ten příběh nějak třeba ve škole nebo v rodině? A znáte ten příběh aspoň trochu, abyste ho dokázali někomu převyprávět?

Je to příběh o cestovatelích z daleké země. My o nich vlastně nic moc nevíme. Jestli byli třeba spolužáky, spolupracovníky nebo přáteli, nebo je dohromady svedla nějaká náhoda? Potkali se až cestou, nebo to celé plánovali předem a společně? Byli všichni bohatí, nebo jen měli šikovného sponzora?

Co z Bible víme, že se vydali na cestu a společně dorazili do Betléma, aby se poklonili narozenému Králi všech králů, Spasiteli světa.

Můžu se vás zeptat na pár otázek?

  • Umíte si představit jak daleko to je, když se řekne 150, 500, 1000 nebo 1700 kilometrů? To poslední číslo je vzdálenost z Persie do Betléma
  • Jak dlouho byste to tak asi jeli vlakem, autem, na kole, pěšky? A kdybyste s sebou měli zvířata? Odhadem by jedna cesta trvala tak 2-3 měsíce.
  • Co všechno si museli připravit na cestu? (jídlo, vodu, krmení pro zvířata, deky, nádobí… a dárky)
  • Co můžete dát malému miminku jako dárek?
  • A když je to král?
  • A co můžeme dát, když nic nemáme, a nemůžeme ani nic koupit, ani nic vyrobit? (úsměv, pohlazení…)
  • Jak dopadl příběh se třemi mudrci?
  • Kdybyste dneska někde ty tři mudrce potkali, chtěli byste se jich na něco zeptat, co by vás třeba zajímalo?

Úvodní otázky pro dospěláky

Chci moc poděkovat dětem za spolupráci a za to, že nás uvedly do příběhu o třech darech, dovezených nebo donesených z daleké země až k nohám miminka Ježíše, o projevené úctě formou poklony nově narozenému Králi. Když jsem se dětí ptal, zda si příběh doma připomínaly, samozřejmě jsem myslel na vás, jejich rodiče. I na vás bych měl přichystané otázky.

Více >

Neklidná noc

online setkání havlíčkobrodských sborů 26. 12. 2020 - zvukový záznam zde

Čtení na úvod

1 Ten, kdo se u Nejvyššího ukrývá, přečká noc ve stínu Všemohoucího.

2 Řekne o něm: „ Ty jsi moje útočiště, můj pevný hrad, můj Bůh, v tobě je má jistota.“

3 On tě vysvobodí z nastražené pasti, ochrání před smrtelnou ranou.

4 Svými křídly přikryje tě, pod jeho starostlivostí jsi v bezpečí; jeho věrnost je tvůj štít a tvoje ochrana.

5 Nemusíš se bát úzkostí noci, ani náhlého útoku ve dne,

6 pohrom, které udeří za tmy, nákazy, která se šíří o poledni.

7 I kdyby jich tisíc padlo po tvém boku a deset tisíc po tvé pravici, tebe to nepostihne.

8 Na vlastní oči to spatříš a uvidíš, jaké odplaty se dostane zlým.

Zvolil sis Boha za své útočiště, u Nejvyššího máš svou ochranu,

10 nestane se ti nic zlého tvůj domov nestihne neštěstí.

11 Svým andělům přikázal, aby tě střežili na všech tvých cestách.

12 Na rukou tě ponesou, aby ses nerozbil o kámen.

Žalm 91,1-12 (podle Slova na cestu)
Více >

ŠPÍNA VÁNOC

online adventní bohoslužba sborů na Havlíčkobrodsku – sobota 19. 12. 2020

Čtení před kázáním

18  Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého.

19  Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti.

20  Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

21  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“

22  To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka:

23  „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi.

Matouš 1,18-23 (v překladu Bible 21)

ÚVOD

Že je letos neobvyklý prosinec, na tom se všichni shodneme. Za sebe ani nemůžu potvrdit, jestli obchody praskají ve švech, protože tam téměř nechodím. A když tam zajdu, nějak se mi letos zdálo, že v obchodech tolik moc nehrají kolem dokola koledy. I když, třeba jsem si toho jen nevšimnul. Ale dozajista vím, že řidiči rozvážející zboží z eshopů, nebo rozvážející potraviny od online dodavatelů, nehrají koledy pořád dokola.

Více >

VŠECHNO, CO MÁŠ

online setkání sborů Havlíčkobrodska – sobota 12. 12. 2020

Hra místo úvodu

Začátek dnešního zamyšlení bude neobvyklý. Totiž první, co dnes uděláme, bude hra. Zahrajeme si na potápěče, samozřejmě pouze v případě, že vám to zdraví dovoluje. Zhluboka se nadechněte a zadržte na co nejdelší dobu dech. Jak dlouho vydržíte? Hru je možné vylepšit tím, že si k ní sednete a budete se zadrženým dechem zapisovat číslice. V lehčí variantě píšete čísla od jedničky výše, v těžší variantě zapisujete čísla pozpátku od tisíce dolů. Pro bezpečnost je vždy nutné, aby vašemu pokusu o rekord byla přítomná další osoba.

Zatímco máte zadržený dech, mohu vám prozradit, že touto disciplínou se zabývá sport zvaný free diving, tedy volné potápění. Češi v tomto sportu patří mezi špičku, protože například jedna Češka, povoláním podniková právnička, držela od roku 2015 po dva roky světový rekord. V jejím případě vydržela pod vodou 8 minut a 33 vteřin. V mužské kategorii ten rekord měří 11 minut a 54 vteřin. Kdyby někdo z vás ještě pořád měl ech zadržený, mohu vám prozradit, že kategorií ve free divingu je víc, například ponor do největší hloubky na jeden nádech. I tam jsme měli jeden čas českého rekordmana. No a pak je tam ještě kategorie, kdy zadržujete dech pod vodou, ale před ponořením jste nějaký čas vdechovali čistý kyslík. V této kategorii je rekordmanem Chorvat, který se před 2 lety vynořil po 245 minutách a 11 vteřinách. Ženská rekordmanka je z Brazílie a vydržela pod vodou 18 minut a 32 vteřin. Mimochodem – oběma držitelům těchto rekordů je dnes přes 50 let. Tak. Už jste se nadechli?

Prozradím vám teď, že dnes budu mluvit o perlách. Tušíte tedy, proč jsme zkoušeli zadržovat dech? Jistě, je to proto, že perly obvykle rostou pod vodou a jejich lovem se zabývá, spíše zabývalo povolání, kterému se říkalo – lovkyně nebo lovec perel. Jestli luštíte křížovky, japonská lovkyně perel je na 3 – vyplňujete AMA a má souvislost s farmami na pěstování perel, které v Japonsku zavedl pan Mikimoto, viz níže.

Více >

IMMANUEL – Bůh s námi

online kázání pro Havlíčkobrodsko v sobotu 5. 12. 2020

1. Delší, ale nutný Úvod

Na místě úvodu bych se chtěl vrátit o 25 let zpátky, dobře zní, když se řekne o čtvrt století. V tu dobu jsem čerstvě uvěřil, a prožíval první Vánoce jako věřící, který už neříká: Pomodli se ty, je to Tvůj Bůh… V tu dobu jsem byl členem sboru v Červeném Kostelci, myslím, že už jsme se znali s Jardou Čápem, a ten by mi dal za pravdu, že nastavení v jeho i mém sboru bylo vůči vánočním svátkům dost rezervované – nebralo se za vhodné ty svátky připomínat. O to větší překvapení pro mne byl článek Jiřího Moskaly v časopisu Advent o deset let později. Ten vám pošlu jako přílohu pastýřského listu v 50., tedy příštím týdnu tohoto roku.

Ale zpátky do doby před čtvrt stoletím. To jsem se seznámil s kazatelem Mirkem Kysilkem, dokonce přijal mé pozvání k představení evangelia na škole, ve které jsem tehdy vyučoval. Mirek je pro mne dodnes kazatelem, který měl nejpropracovanější dramatické podání, jeho dynamiku. Moduloval hlasitost tak, že to dodalo přednáškám i kázání další rozměr.

O dva roky později probíhala celosvětové unikátní online evangelizace. Slyšíte to? Online. Pro ty z vás, kdo to nezažili, z jednoho místa v Americe, z univerzitního sboru v Berrien Springs v Michiganu, se vysílalo pomocí satelitu do více než 100 zemí světa, kde na přibližně 7.600 místech byl program pomocí projektorů promítán. Aby tomu v místních jazycích rozuměli, bylo v místě instalováno 40 překladatelských kójí, kde se program ihned simultánně překládal do 40 jazyků. K úvodnímu večeru se tak online sešlo přes 160.000 hledajících lidí po celém světě, za které se každý den modlilo několik milionů adventistů po celém světě. Hrdinou tohoto programu pro mne byl Vítek Chán, který byl jedním z těch překladatelů, v našem případě překládal pro české a slovenské diváky. Jak jsem tehdy hltal jeho zážitky, spojené s online vysíláním…

Více >

CO STĚHOVAT A CO NECHAT SHOŘET

online setkání sborů Havlíčkobrodska – sobota 14. 11. 2020

Čtení ze Starého zákona

I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co Hospodin nařídil. (Jeremiáš 8,7 B21)

Čtení z evangelia

Tehdy jeden druhému řekli: „Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ (Lukáš 24,32 B21)

Úvod

Na úvod musím dát na vědomí, že hlavní inspirací ke dnešnímu zamyšlení byl dopis, který všem kaplanům v týdnu rozesílal hlavní kaplan Vězeňské služby Otto Broch. Ten list nesl název „Když kostely hoří…“ a mimo jiné obsahoval fotografii, kterou s vámi dnes chci sdílet.

Ke čtení jsem vybral dva texty. Tím prvním byl povzdech Jeremjáše nad skutečností, že Bohem stvořený a opatrovaný lid, Jeho národ, Jeho následovníci zapomínají na Boží cesty. Protože dnes budu mluvit o vyhořelém kostele na pražském Petříně, rozhodně bych nechtěl, aby ten text na sebe mohli vztáhnout členové rumunské komunity, kteří se v kostele scházeli. Chtěl bych mluvit o nás, lidech obecně. Nebo ještě blíže o nás Evropanech. Že na Hospodina i Ježíše Krista zapomínáme, je smutný fakt. Fotíme si památky, obdivujeme krásu zanechanou minulými generacemi, ale po odchodu z těch míst pak následuje obyčejný život, ve kterém pro Boží majestát už nezbývá místo.

Více >

Co od nás Hospodin žádá?

online setkání sborů Havlíčkobrodska – sobota 7. 11. 2020

Úvod

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé, děti, milí čtenáři,

předpokládám, že všichni už jsme tak nějak přesycení informacemi o situaci boje s nákazou. Při všech zprávách, které kolem sebe slyšíme, vnímáme, vyhledáváme nebo se k nám donesou, se jakoby ztrácí ohled na problémy jiných lidí, jiných národů, obyvatelů jiných zemí. Všimli jste si, jak se náš rozhled oproti minulému roku a měsíci listopadu, zúžil? Loni nás třeba trápení lidí s nějakou pandemií v Číně vůbec nezajímalo. Netýkalo se nás to.

A podobně tomu tak je s tématem, které jsem si vybral pro dnešní úvodník. Náboženská svoboda. Jak odhadujete stav náboženské svobody ve světě? Jak myslíte, že je velký podíl obyvatel planety, kteří mohou svobodně vyznávat svá náboženství, proti těm, kdo takovou svobodu nemají? Která z těch skupin by asi tak větší?

Organizace Pew Forum mezi lety 2009 až 2015 dělala průzkum, který reprezentuje vzorek zhruba 99% obyvatel planety. Výsledky průzkumu jsou natolik reprezentativní, že je přebírají všechny organizace, zabývající se náboženskou svobodou a lidskými právy. Vyplývá z nich, že 70% obyvatel naší planety žije v zemích, které mají vážná omezení v dodržování lidských práv na svobodu vyznání. Chcete jmenovat? Saudská Arábie, Írán, Uzbekistán, Čína, Egypt, Barma, Maledivy, Eritrea, Malajsie, Brunea, Indonézie, Pákistán, Vietnam, Nigérie, Rusko, Indie.  A tím ten seznam nekončí.

Více >

Víno ať je vínem

online kázáni pro Havlíčkobrodsko v sobotu 24. 10. 2020

1. Příběh pro děti

Byl jednou jeden mladý král, který více než Boha je Boží přírodu miloval sebe. Jednou ten král seděl ve své úžasné zahradě a jeden z jeho rádců mu nadšeně vyprávěl o divech báječného Božího stvoření.

„Ukaž mi nějaké znamení,“ řekl král, „a já tomu tvému Bohu uvěřím.“

„Můj králi, tady mám čtyři žaludy,“ řekl ten rádce, „nuže ať je Vaše Veličenstvo zasadí do země, pak je zalijte, poodstupte od nich, nakonec vás nechám pohlédnout do této čiré studánky.“

Král je zasadil, zalil, poodstoupil, a aniž by stihnul vše pohledem zachytit, v mžiku před ním stály čtyři vzrostlé duby. „Úžasné, zázračné,“ nepřestával se podivovat, „to je dozajista Boží dílo.“

Rádce se krále zeptal: „Jak dlouho jste, můj králi, sledoval růst těch dubů?“

„Jen kratičký okamžik,“ odvětil král.

„Nikoliv, králi, uběhlo šedesát let, i když se zdály být jen jako mžik,“ nesouhlasil rádce. „Podívejte se do studánky.“

Král nejdříve pohlédl na své šaty, byly celé otrhané. Pak se podíval na svůj odraz ve studánce: stal se z něj starý muž. „To ale není žádný zázrak,“ rozčílil se starý král.

„Naopak, můj králi,“ řekl rádce, „je to zázrak, a je jedno, jestli trvá jen okamžik, nebo šedesát let.“

Více >

O žízni a Duchu svatém

online kázáni pro Havlíčkobrodsko v sobotu 17. 10. 2020

Úvod z kalendářů

Milí připojení diváci i posluchači, milé děti, bratři, sestry,

dovolím si své dnešní zamyšlení v úvodu ilustrovat několika kalendářními odkazy.

Církev adventistů sedmého dne bude příští týden 24. 10. 2020  po celém světě slavit Sobotu stvoření.

Naše země za 14 dnů oslaví ve středu svátek své státnosti. Sto druhé narozeniny. Svátek jako narozeniny. To zní dobře.

Naše Země(koule) dnes slaví také své výročí – jako každý týden. Sobotu, sedmý den stvoření, den určený na sobotění, vztah s Bohem. Píšeme rok 2020 po Kristu.

Mimochodem, pro žida je zítra nejen sobota 29. tišri roku 5781 po stvoření, která je zároveň sobotou BEREŠIT, tedy sobotou počátku, kdy se tóra začíná číst od svého začátku. V pondělí pak pro žida začíná měsíc chešván, druhý v židovském občanském roce, který je jediným měsícem, ve kterém žid neslaví žádný svátek a tak má přídomek mar = hořký.

Minulý pátek pro židy skončil jeden ze tří poutních, velmi důležitých, každoročně připomínaných svátků. Sukót, svátek stánků. Součástí tohoto svátku je dodnes, přdevším v Izraeli, stavba provizorního přístřeší, kterému se říká suka. Má střechu postavenou z palmových listů, u nás z jehličnatých větví, aby sice zastínila podlahu, ale aby skrze ní byly vidět hvězdy. Pobývání ve stánku je veselou záležitostí, do které se rády zapojují děti. Zdobí stěny svými obrázky, papírovými i jinými ozdobami, ovocem. Zpívá se, mlsá, tančí se, hrají se hry, vypráví se. Každý ze sedmi dnů přichází na pomyslnou návštěvu jeden z patriarchů: Abrahám, Izák, Jákob, Mojžíš, Áron, Josef a král David.

Více >