Adventisté sedmého dne spolu se všemi křesťany zakládají svoji víru na Ježíši Kristu. Věří, že Bůh stvořil dokonalý svět a člověka se svobodnou vůlí. Člověk se však od Boha odvrátil. Bůh jako milující Otec se rozhodl udělat vše pro to, aby člověku pomohl najít cestu zpět.

Adventisté  věří, že všech 66 knih Bible tvoří jeden celek. Bible poskytuje všechny informace o Božím plánu s tímto světem. Obsahuje rovněž mnoho rad pro šťastný život člověka a dobré mezilidské vztahy. I když Bibli psali lidé, adventisté věří, že Bůh pisatele inspiroval. Bible je pro adventisty pravidlem víry i života.

Adventisté věří, na základě mnohokrát opakované biblické zprávy, že Ježíš Kristus se osobně viditelně vrátí na naši zem. Neurčovali a neurčují datum Kristova příchodu, ale na základě biblických proroctví věří, že to bude brzy. Nezdůrazňují konec světa, ale začátek nového, lepšího života. Naděje na blízký příchod Ježíše Krista je obsažena v názvu církve. Latinsky „adventus“ znamená „příchod“.

Adventisté věří, že díky Ježíši Kristu, který přišel na tento svět, zemřel na Golgatě a vstal z mrtvých, mohou mít jistotu odpuštění svých hříchů a s vírou očekávají Jeho příchod i konečnou obnovu naší Země.

Adventisté věří, že při 2.příchodu Ježíše Krista budou všichni, kteří uvěřili, vzkříšeni k novému životu. Věřící, kteří se návratu Ježíše Krista dožijí, budou proměněni. Vycházejí z biblické zprávy, která říká, že lidé budou vzkříšeni a budou trvale žít plným, aktivním životem na nové zemi.

Adventisté věří, že Bůh má člověka rád a přeje si, aby žil šťastně. Proto se snaží respektovat Boží vůli obsaženou také v Desateru přikázání. Věří v trvalou závaznost Božího Slova, v němž se zjevuje Jeho láska, spravedlnost i záměry se světem a člověkem. Proto ve svých životech chtějí žít v souladu s trvalými principy, jež jsou obsaženy v Bibli včetně morálních zásadách Desatera.

Nedělají to proto, aby tím získali spasení, ale jako výraz úcty a lásky k Bohu s vědomím, že „žádný zákon lidský nemůže vést k takovému mravnímu zdokonalení lidí jako zákon Boží“ (Petr Chelčický). Adventisté věří, že spasení je jedině z Boží milosti. Přikázání ukazují, co je dobré a co zlé, ale sílu ke změně dává pouze Bůh v Ježíši Kristu prostřednictvím Ducha svatého.

Adventisté věří, že Bůh od samého začátku ustanovil sedmý den týdne – sobotu – jako den odpočinku. Svěcením soboty uznávají a slaví Boha jako stvořitele. Následují tak příkladu Ježíše Krista a apoštolů. Tento bod biblického učení je rovněž vyjádřen v názvu církve (sedmého dne).

Adventisté věří, že biblický způsob, kterým člověk vyjadřuje odhodlání žít svůj život s Kristem, je křest. Předchází mu seznámení s hlavními zásadami Bible a osobní, dobrovolné rozhodnutí. To je důvod, proč adventisté křtí pouze dospělé, a to biblickým způsobem, ponořením.

Adventisté věří, že největším přáním Božího srdce je prožívat přátelství a úzký kontakt s každým člověkem, který touží po lásce, pravdě a osobní proměně. Proto i my chceme mít své domovy, své bohoslužebné prostory i svá vlastní srdce otevřená pro všechny, kteří hledají a touží po osobním setkání s Bohem.