online adventní bohoslužba sborů na Havlíčkobrodsku – sobota 19. 12. 2020

Čtení před kázáním

18  Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého.

19  Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti.

20  Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

21  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“

22  To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka:

23  „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi.

Matouš 1,18-23 (v překladu Bible 21)

ÚVOD

Že je letos neobvyklý prosinec, na tom se všichni shodneme. Za sebe ani nemůžu potvrdit, jestli obchody praskají ve švech, protože tam téměř nechodím. A když tam zajdu, nějak se mi letos zdálo, že v obchodech tolik moc nehrají kolem dokola koledy. I když, třeba jsem si toho jen nevšimnul. Ale dozajista vím, že řidiči rozvážející zboží z eshopů, nebo rozvážející potraviny od online dodavatelů, nehrají koledy pořád dokola.

Vánoce – patrně nejvíce oslavovaný, ale dost jistě také ne všemi a ne ve všem pochopený křesťanský svátek. V křesťanských zemích se nejobvykleji svátek zabydlel jako čas největšího bláznění – kolem úklidu, jídla, dárkování. Podle aktuální zprávy, aby se lidé mohli obdarovat leckdy nesmyslně drahými dárky, půjčují si na ně letos ještě víc než v předchozích letech. Dokonce z domácností, které jsou na tom finančně nejhůře, že nezvládají ani běžné platby, si na Vánoce letos půjčila celá jedna třetina. O jakých darech a dárcích ale vlastně Vánoce vůbec jsou?

Pro osamělé, pro dospělé i děti trpící domácím násilím jsou týdny kolem Vánoc každodenním týráním připomínání nutnosti rodinné pohody.  Ale o čí přítomnosti vlastně Vánoce opravdu jsou?

Proto na úvod zásadní otázka: Proč máme v kalendáři Vánoce? Odpověď je snadná:

  • Jako připomínku narození Ježíše Krista

V dnešním zamyšlení nebudeme hledat přesnější datum Kristova narození, nebudeme zpochybňovat to stávající, ani nebudeme Vánoce ztotožňovat s datem zimního slunovratu. Stejně tak nebudeme srovnávat svátek narození křesťanského Božího Syna, s oslavami a svátky narození důležitých postav jiných náboženství.

Protože co vlastně mají každému smrtelníkovi připomínat Vánoce?

  • Skutečnost, že se Ježíš, Spasitel světa, narodil. Narodil, tedy žil.

Základní verš – 1 Timoteovi 1,15

Přečteme si základní verš dnešního zamyšlení:

1 Timoteovi 1,15  Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě…

Podle autora textu apoštola Pavla je hodné přemýšlení, je pravdivé, a bez jakýchkoliv pochybností odsouhlaseníhodné, že:

Kristus (=Mesiáš) Ježíš (=Jošua = Bůh zachraňuje) přišel na svět, aby zachránil hříšníky. To je vlastně velmi stručně několika málo slovy ve zkratce předložené celé evangelium – dobrá zpráva o Zachránci světa.

Marek 2,17  Ježíš to uslyšel a řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

Matouš 9,13  Jděte a učte se, co to je: `Milosrdenství chci, a ne oběť´. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

Ježíš na svět nepřišel kvůli těm, kteří se cítí být spravedliví, přišel kvůli všem, kteří jsou smrtelně potřísněni hříchem. Žádný hříšník není vyjmut z Ježíšovy spasitelné moci – samozřejmě s podmínkou, že o to stojí.

Ježíš nepřišel na naši Zem, aby nám prvotně předvedl, jak žít lepší život.

Ježíš nepřišel, aby byl největším příkladem, morální jedničkou.

Ježíš nepřišel jako jeden z několika velkých lidí.

Ježíš přišel, aby nám prostřednictvím svého obětovaného života nabídl spasení, které má ve svém důsledku zahrnutý také dar věčného života.

Ježíš vás může spasit, zachránit. Ta nabídka platí pro všechny hříšníky, mezi které se Pavel v přítomném průběhovém čase počítá na předním místě.

Pokud Ježíšova nabídka spasení platí pro představeného, jedničku všech hříšníků, platí stejně tak dobře pro každého z nás.

Ježíš je schopen nás zachránit.

Přijmu Jeho nabídku?

Anděl hovoří o Ježíši

Zkuste teď každý vyhledat ve své Bibli místo, kde se v Novém zákoně poprvé mluví o úkolu, který má Ježíš vykonat.

Nápověda: neříká to člověk…

Matouš 1,20  Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“

Anděl Páně říká Josefovi, aby dal malému Mariinu dítěti jméno Bůh zachraňuje = Ježíš.

Proč?

Protože vysvobodí lidstvo z jejich hříchů – opět s podmínkou, že o to jednotlivec bude stát, a zařadí se tak do množiny spasených.

Kdo rozhodnul o tom, že se Ježíš stane Spasitelem světa?

Římanům 3,25  Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.

Bůh!

Přátelé, autorem skutečnosti, že se Ježíš narodí, je Bůh.

Těmi, kdo si tuto radostnou skutečnost mohou každoročně, bez ohledu na skutečné datum, připomínat je kdo?

My!

1 Petrův 1,18  Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19  nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny 20  byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

Andělé zpívají v přítomnosti pastýřů. Je to chvíle hodná připomínání. Je to skutečnost hodná obliby (tak překládají kraličtí náš dnešní hlavní verš: všelijak oblíbení hodná), viz:

Věrnáť jest tato řeč a všelijak oblíbení hodná, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby hříšné spasil).

1 Timoteovi 1,15 (Bible kralická)

Jenže v čase Ježíšova narození nevynikal národ budoucího Spasitele právě nejkratším vedením. Narodil se z nich a mezi nimi, přesto Ho nepoznali a neoslavovali. Na oslavu Kristova narození museli přijet tři sponzoři až z daleké Persie. Na cestu je vypravil Duch svatý a vybavil je sponzorskými dary, které malému Spasiteli a Jeho rodině dozajista pomohou do začátků v Egyptě, kam museli utéct.

Špína Vánoc

Proč tedy naše dnešní zamyšlení nese název Špína Vánoc?

Vždyť Vánoce jsou přeci velice hodné obliby, jak bylo konstatováno… Ale.

Aby mohlo být Ježíšovo jméno vyvýšeno, musel nejprve do tohoto světa vstoupit hřích. Největší špína celého vesmíru. Špína Vánoc tkví v tom, že my jsme první z hříšníků, právě my jsme těmi, kdo potřebují zachránit, očistit od té špíny padlého světa.

Díky chemickému průmyslu na každou špínu existuje mycí prostředek, stejně tak, díky Bohu, existuje i mýdlo proti špíně hříchu. Je jím milost, odpuštění a zástupná oběť.

Oslavujte proto spolu s nebešťany skutečnost Ježíšova narození. Až budete mít tu možnost, veďte k tomu své děti, vnoučata, opakujte s nimi ten příběh. Nezapomínejte mluvit i o tom, proč anděl říká, že se Ježíšek narodil. (Přeci protože je nejen nositelem jména Ježíš = Bůh zachraňuje, ale je i praktickým vykonavatelem toho, co jméno znamená. Je Zachráncem věta.) Nezapomeňte, že se o tom dá i zpívat, nedbejte na to, že jsou mnohé z těch krásných písní vyprázdněny a donuceny být kulisou při masovém prodeji prodejných vánoc s malým „v“.

Vánoce s velkým „V“ jsou připomínkou Ježíšova narození. Aby mohl bojovat s hříchem, musel se nejdříve narodit v těle člověka. Pořád myslím na to, že opustil Nebe na mnoho let. Rostl od malinkaté buňky v těle své maminky, narodil se v Betlémě, byl poddán výchovným metodám pozemských rodičů. Fascinuje mě ten čas, kdy najednou už nebyl v nebích, ale ani ještě nebyl živým zárodkem.

Ať už jste dospělí, dospívající nebo děti, pamatujte si, že:

I „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nezrodí v našich srdcích.“

Vánoce mají jedinečnou schopnost, živnou půdu i atmosféru pro to, aby klíčící lásku k Bohu i lidem oživily. Tak ji zalévejme, opatrujme a uveďme do života. Jako Bůh miloval (nás), i my (se) mějme rádi!

AMEN