AL-co

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od AL-co

IMMANUEL – Bůh s námi

online kázání pro Havlíčkobrodsko v sobotu 5. 12. 2020

1. Delší, ale nutný Úvod

Na místě úvodu bych se chtěl vrátit o 25 let zpátky, dobře zní, když se řekne o čtvrt století. V tu dobu jsem čerstvě uvěřil, a prožíval první Vánoce jako věřící, který už neříká: Pomodli se ty, je to Tvůj Bůh… V tu dobu jsem byl členem sboru v Červeném Kostelci, myslím, že už jsme se znali s Jardou Čápem, a ten by mi dal za pravdu, že nastavení v jeho i mém sboru bylo vůči vánočním svátkům dost rezervované – nebralo se za vhodné ty svátky připomínat. O to větší překvapení pro mne byl článek Jiřího Moskaly v časopisu Advent o deset let později. Ten vám pošlu jako přílohu pastýřského listu v 50., tedy příštím týdnu tohoto roku.

Ale zpátky do doby před čtvrt stoletím. To jsem se seznámil s kazatelem Mirkem Kysilkem, dokonce přijal mé pozvání k představení evangelia na škole, ve které jsem tehdy vyučoval. Mirek je pro mne dodnes kazatelem, který měl nejpropracovanější dramatické podání, jeho dynamiku. Moduloval hlasitost tak, že to dodalo přednáškám i kázání další rozměr.

O dva roky později probíhala celosvětové unikátní online evangelizace. Slyšíte to? Online. Pro ty z vás, kdo to nezažili, z jednoho místa v Americe, z univerzitního sboru v Berrien Springs v Michiganu, se vysílalo pomocí satelitu do více než 100 zemí světa, kde na přibližně 7.600 místech byl program pomocí projektorů promítán. Aby tomu v místních jazycích rozuměli, bylo v místě instalováno 40 překladatelských kójí, kde se program ihned simultánně překládal do 40 jazyků. K úvodnímu večeru se tak online sešlo přes 160.000 hledajících lidí po celém světě, za které se každý den modlilo několik milionů adventistů po celém světě. Hrdinou tohoto programu pro mne byl Vítek Chán, který byl jedním z těch překladatelů, v našem případě překládal pro české a slovenské diváky. Jak jsem tehdy hltal jeho zážitky, spojené s online vysíláním…

Více >

CO STĚHOVAT A CO NECHAT SHOŘET

online setkání sborů Havlíčkobrodska – sobota 14. 11. 2020

Čtení ze Starého zákona

I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co Hospodin nařídil. (Jeremiáš 8,7 B21)

Čtení z evangelia

Tehdy jeden druhému řekli: „Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ (Lukáš 24,32 B21)

Úvod

Na úvod musím dát na vědomí, že hlavní inspirací ke dnešnímu zamyšlení byl dopis, který všem kaplanům v týdnu rozesílal hlavní kaplan Vězeňské služby Otto Broch. Ten list nesl název „Když kostely hoří…“ a mimo jiné obsahoval fotografii, kterou s vámi dnes chci sdílet.

Ke čtení jsem vybral dva texty. Tím prvním byl povzdech Jeremjáše nad skutečností, že Bohem stvořený a opatrovaný lid, Jeho národ, Jeho následovníci zapomínají na Boží cesty. Protože dnes budu mluvit o vyhořelém kostele na pražském Petříně, rozhodně bych nechtěl, aby ten text na sebe mohli vztáhnout členové rumunské komunity, kteří se v kostele scházeli. Chtěl bych mluvit o nás, lidech obecně. Nebo ještě blíže o nás Evropanech. Že na Hospodina i Ježíše Krista zapomínáme, je smutný fakt. Fotíme si památky, obdivujeme krásu zanechanou minulými generacemi, ale po odchodu z těch míst pak následuje obyčejný život, ve kterém pro Boží majestát už nezbývá místo.

Více >

Co od nás Hospodin žádá?

online setkání sborů Havlíčkobrodska – sobota 7. 11. 2020

Úvod

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé, děti, milí čtenáři,

předpokládám, že všichni už jsme tak nějak přesycení informacemi o situaci boje s nákazou. Při všech zprávách, které kolem sebe slyšíme, vnímáme, vyhledáváme nebo se k nám donesou, se jakoby ztrácí ohled na problémy jiných lidí, jiných národů, obyvatelů jiných zemí. Všimli jste si, jak se náš rozhled oproti minulému roku a měsíci listopadu, zúžil? Loni nás třeba trápení lidí s nějakou pandemií v Číně vůbec nezajímalo. Netýkalo se nás to.

A podobně tomu tak je s tématem, které jsem si vybral pro dnešní úvodník. Náboženská svoboda. Jak odhadujete stav náboženské svobody ve světě? Jak myslíte, že je velký podíl obyvatel planety, kteří mohou svobodně vyznávat svá náboženství, proti těm, kdo takovou svobodu nemají? Která z těch skupin by asi tak větší?

Organizace Pew Forum mezi lety 2009 až 2015 dělala průzkum, který reprezentuje vzorek zhruba 99% obyvatel planety. Výsledky průzkumu jsou natolik reprezentativní, že je přebírají všechny organizace, zabývající se náboženskou svobodou a lidskými právy. Vyplývá z nich, že 70% obyvatel naší planety žije v zemích, které mají vážná omezení v dodržování lidských práv na svobodu vyznání. Chcete jmenovat? Saudská Arábie, Írán, Uzbekistán, Čína, Egypt, Barma, Maledivy, Eritrea, Malajsie, Brunea, Indonézie, Pákistán, Vietnam, Nigérie, Rusko, Indie.  A tím ten seznam nekončí.

Více >

Víno ať je vínem

online kázáni pro Havlíčkobrodsko v sobotu 24. 10. 2020

1. Příběh pro děti

Byl jednou jeden mladý král, který více než Boha je Boží přírodu miloval sebe. Jednou ten král seděl ve své úžasné zahradě a jeden z jeho rádců mu nadšeně vyprávěl o divech báječného Božího stvoření.

„Ukaž mi nějaké znamení,“ řekl král, „a já tomu tvému Bohu uvěřím.“

„Můj králi, tady mám čtyři žaludy,“ řekl ten rádce, „nuže ať je Vaše Veličenstvo zasadí do země, pak je zalijte, poodstupte od nich, nakonec vás nechám pohlédnout do této čiré studánky.“

Král je zasadil, zalil, poodstoupil, a aniž by stihnul vše pohledem zachytit, v mžiku před ním stály čtyři vzrostlé duby. „Úžasné, zázračné,“ nepřestával se podivovat, „to je dozajista Boží dílo.“

Rádce se krále zeptal: „Jak dlouho jste, můj králi, sledoval růst těch dubů?“

„Jen kratičký okamžik,“ odvětil král.

„Nikoliv, králi, uběhlo šedesát let, i když se zdály být jen jako mžik,“ nesouhlasil rádce. „Podívejte se do studánky.“

Král nejdříve pohlédl na své šaty, byly celé otrhané. Pak se podíval na svůj odraz ve studánce: stal se z něj starý muž. „To ale není žádný zázrak,“ rozčílil se starý král.

„Naopak, můj králi,“ řekl rádce, „je to zázrak, a je jedno, jestli trvá jen okamžik, nebo šedesát let.“

Více >

O žízni a Duchu svatém

online kázáni pro Havlíčkobrodsko v sobotu 17. 10. 2020

Úvod z kalendářů

Milí připojení diváci i posluchači, milé děti, bratři, sestry,

dovolím si své dnešní zamyšlení v úvodu ilustrovat několika kalendářními odkazy.

Církev adventistů sedmého dne bude příští týden 24. 10. 2020  po celém světě slavit Sobotu stvoření.

Naše země za 14 dnů oslaví ve středu svátek své státnosti. Sto druhé narozeniny. Svátek jako narozeniny. To zní dobře.

Naše Země(koule) dnes slaví také své výročí – jako každý týden. Sobotu, sedmý den stvoření, den určený na sobotění, vztah s Bohem. Píšeme rok 2020 po Kristu.

Mimochodem, pro žida je zítra nejen sobota 29. tišri roku 5781 po stvoření, která je zároveň sobotou BEREŠIT, tedy sobotou počátku, kdy se tóra začíná číst od svého začátku. V pondělí pak pro žida začíná měsíc chešván, druhý v židovském občanském roce, který je jediným měsícem, ve kterém žid neslaví žádný svátek a tak má přídomek mar = hořký.

Minulý pátek pro židy skončil jeden ze tří poutních, velmi důležitých, každoročně připomínaných svátků. Sukót, svátek stánků. Součástí tohoto svátku je dodnes, přdevším v Izraeli, stavba provizorního přístřeší, kterému se říká suka. Má střechu postavenou z palmových listů, u nás z jehličnatých větví, aby sice zastínila podlahu, ale aby skrze ní byly vidět hvězdy. Pobývání ve stánku je veselou záležitostí, do které se rády zapojují děti. Zdobí stěny svými obrázky, papírovými i jinými ozdobami, ovocem. Zpívá se, mlsá, tančí se, hrají se hry, vypráví se. Každý ze sedmi dnů přichází na pomyslnou návštěvu jeden z patriarchů: Abrahám, Izák, Jákob, Mojžíš, Áron, Josef a král David.

Více >

Nádech a výdech

Toto zamyšlení zaznělo na online setkání havlíčkobrodských duchovních v pátek 16. 10. 2020

1) Úvod

Církev adventistů sedmého dne po celém světě slaví 24. 10. 2020 Sobotu stvoření. Ono to souvisí s obecně mezi adventisty většinově přijímaném konceptu stvoření v sedmi dnech.

Naše země za 14 dnů slaví své státní svátek své státnosti. Sto druhé narozeniny.

Naše Země(koule) slaví také své výročí – jako každý týden. Sobotu, sedmý den stvoření, den určený na sobotění, vztah s Bohem. Píšeme rok 2020 po Kristu.

Mimochodem, pro žida je zítra nejen sobota 29. tišri roku 5781 po stvoření, která je zároveň sobotou BEREŠIT, tedy sobotou počátku, kdy se tóra začíná číst od svého začátku. V pondělí pak pro žida začíná měsíc chešván, druhý v židovském občanském roce, který je jediným měsícem, ve kterém žid neslaví žádný svátek a tak má přídomek mar = hořký. Ještě jedna zajímavost, pokud do 17. chešvánu nezaprší, přidá se do modliteb v židovské synagoze modlitba za déšť – můžete sledovat, jestli bude tato modlitba potřeba. Více >

Nespravedlivě svobodní


zamyšlení pro online bohoslužbu ostravského sboru Atmosféra – sobota 3. října 2020

záznam celého programu včetně písní a rozhovoru s kaplanem viz: 
https://www.youtube.com/watch?v=_O8y3HwTDaU&t=5514s&ab_channel=Atmosf%C3%A9raOstrava

Nespravedlnost je téma, nebo lépe skutečnost, kterou nikomu z vás nemusím složitě představovat. Setkali jsme se s ní každý. Nebo se pletu?

Nespravedlivě obvinění, nespravedlivě osočení, nespravedlivě odsouzení, nespravedlivě pronásledovaní, nespravedlivě zmlácení, opomenutí, nemocní, chudí… To všechno je děs.

A pak je tu ten nadpis: NESPRAVEDLIVĚ SVOBODNÍ. Je to samozřejmě slovní hříčka, ale snad v ní najdete i nějaký ten podnět k přemýšlení. Více >

Nejen pro školáky 2020

(zamyšlení k probíhajícímu školnímu roku proběhlo v sobotu 26. 9. 2020 v Římovicích)

Čtení na začátek

(B21)  Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě.

(SNC) Všechno, co činíte, dělejte bez reptání a pochybností. Tím dokážete čistotu svého srdce a mezi zkaženými a převrácenými se osvědčíte jako ryzí Boží děti. Buďte svému okolí světlem.)

Filipským 2,14.15 v překladu Bible 21 a Slova na cestu

Úvod

Milí školáci, studenti Bible, akademici, poškoláci, páni učitelé, věční studenti i nedoukové,

chvi vás oslovit u příležitosti nepříjemné, ale každoročně se opakující – u příležitosti stále tak trochu ještě začínajícího školního roku. Na začátek malé povzbuzení – nevěšte hlavu, například studenti ve Finsku, v Dánsku, i v německém Berlíně už chodí do školy o několik týdnů déle než vy 🙂

Více >

Vždycky a znovu

svatební kázání ze soboty 19. září 2020

Milá slečno nevěsto, milý pane ženichu,

vážení rodiče, milá paní svědkyně a milý pane svědku, vážení svatební hosté,

když vám řeknu cifru dvěstě tři tisíce, uvěříte mi, že nemám na mysli náklady na dnešní svatbu? Jedná se o počet minut, které utekly od prvního května letošního roku. Přesně je to:

 • 0,38 roku
 • 4,5 měsíce
 • 141 dní
 • 3.384 hodin
 • 203.040 minut
 • 12.182.400 vteřin

Když zde přítomná slečna nevěsta a zde přítomný pan ženich plánovali dnešní setkání, neměli ani tucha o tom, co to je zkouška vytrvalosti. Stejně tak nevěděli, jakou míru odolnosti vykazuje jeden průměrný COVID-19, a že bude možné se s ním setkat v roce 20, 21 nebo ještě o pár let později. Jako své svatební motto si vybrali Biblický text o vytrvalosti, důvěře a naději:

1 Korintským 13,7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. (ČEP)
Více >

Chválit se dá i předem

kázání ze soboty 11. července 2020 v Havlíčkově Brodě

Čtení ze Starého zákona

Doráželi na mě, abych pad, Hospodin je však pomoc má.

Má síla, má píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením!

Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: „Hospodinova pravice mocně zasáhla,

Hospodinova pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mocně zasáhla!“

Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil!

Hospodin mě přísně potrestal, smrti mě ale nevydal!

Otevřete mi brány spravedlnosti, ať jimi projdu vzdát Hospodinu dík!

Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí.

Ty jsi mě vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys mě zachránil!

Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným.

Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.

Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit!

Žalm 118,13-24 (B21)

Otázky na úvod

 • Kolikrát v životě jste se cítili na dně?
 • Kolikrát v takové situaci jste se dokázali sami zvednout?
 • Kolikrát jste za své „dno“ Bohu poděkovali?
 • Nebo jste se snad „dolů“ nedostali s Božím přičiněním, dovolením?
 • A když jste byli na dně, dokázali jste Hospodina považovat za svou sílu a píseň?

Více >