Přepis bohoslužby ve věznici Světlá nad Sázavou v neděli 26.11.2017 před začátkem Adventu

 

1) První čtení – Žalm 90 (SNC)

1 Pane Bože, u tebe svůj měly domov všecky naše generace. 2 Dříve než jsi stvořil horstva, dřív než svět jsi stvořil, zemi, ty jsi byl od věků, Bože… 4 Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. 5 Jako kdysi při povodni smeteš každý lidský život, jako sen při probuzení, jako jednodenní květy, 6 které rozkvétají ráno, odkvetou a večer uschnou. 7 Hněváš se… 8 Vidíš totiž naše hříchy, i ty nejskrytější poznáš, ve světle své jasné tváře… 10 Našich let je sedmdesát, pro ty zdatné osmdesát. Přitom náš věk naplněn je trápením a potížemi. Přeletí jak závan větru a my rychle odcházíme… 12 Nauč nás, ať počítáme svoje dny, získáme moudrost… 14 patříme ti, dej nám milost… 15 Kolik bylo dnů tvých trestů, roků naplněných smutkem, tolik dej nám času štěstí. 16 Ať je na nás vidět, Pane, že tvá práce není marná. Kéž by naše děti žily ke tvé cti a důstojnosti. 17 Vlídnost tvoje ať je s námi, Bože, práci naši potvrď, aby dílo našich rukou bylo dále užitečné.

2) Druhé čtení

Jan 1,1-5       Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

3) Úvod

Blíží se doba adventní, tedy čas připomínání narození, života, ale i zaslíbení druhého příchodu Ježíše Krista. Když jsem svého času mluvil o Vánocích s chlapy ve Valdicích, ze 27 přítomných se jeden jediný přihlásil k tomu, že jako kluk prožíval Vánoce. Pro ostatní nebylo na co vzpomínat.

Nevím, jak jste to měly vy, ale co vím, že z Vánoc býváte dost naměkko. Kvůli dětem, možná kvůli svému studu, že nejste s nimi, protože Vánoce podle naší tradice přeci patří dětem. Narodil se Ježíšek.

4) Světlo světa

Vím, že to víte, ale nedá mi to. Musím vám říct dobrou zprávu. Řecky se takové dobré zprávě říká evangelium. Tou dobrou zprávou je, že Ježíšek nezůstal miminkem. Prošel věkem dítěte, pubertou a stal se z něj dospělý muž. Měl rád lidi, mnohé uzdravoval, některé dokonce vzkřísil z mrtvých. Chodil mezi lidmi, učil je žít hodnotným životem a vyzýval je, aby opustili své zažité staré cesty, způsoby, hlouposti a hříchy a dali se na cestu novou, moudřejší. Dokonce nabízel odpuštění pro ty, kdo o to požádají. Krom toho všeho o sobě řekl i toto:

Hlavní verš: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8,12)

Musím dodat, že to vše Ježíš nejen nabízel v minulosti, ale Jeho výzva k opuštění naší temné minulosti, k nápravě a stejně tak i nabídka naděje do budoucna platí i dnes.

5) Hraní si se slovy

  • K čemu je dobré světlo?
  • Čeho je světlo protikladem?
  • Kolik potřebujete světla, abyste prosvítily tmu?
  • A co vaše životy, je dobré vidět váš život na světle, nebo byste něco raději schovaly někam do tmy?
  • K čemu je dobré být ve světle?
  • K čemu je dobré být ve Světlé?
  • Bojíte se tmy? Nebo světla?
  • Bojíte se vůbec něčeho?

Světlo má jednu velmi zvláštní vlastnost. A dovoluji si připomenout, že Ježíš o sobě prohlásil, že je Světlo světa. Jan, jeho učedník o Něm na začátku svého evangelia dodává, že: „To Světlo ve tmě svítí a tma Jej nepohltila“. Nemůže Ho pohltit. Nemá na to. Stačí kousíček světla a to okamžitě prozáří tmu.

Ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky. (Čínské přísloví)

Pán Bůh má moc vstoupit se světlem i do vašeho života. Udělat v něm pořádek, napřímit jej. Ale bacha.

Kdo chce uhasit světlo boží, ten si připálí vous. (Perské přísloví)

Mimochodem, víte, jaká první slova řekl Bůh na počátku existence našeho světa? Kdybyste měly na kolenou Bibli a uměly v ní hledat, hned na jejím začátku je zpráva, jak Bůh uvedl do života náš svět. A Jeho první věta zněla: „Budiž světlo.“

Dříve než vznikl na Zeměkouli život, dříve než vznikla atmosféra, vyrostly rostliny a byla stvořena zvířata i člověk, bylo potřeba světlo. Světlo je totiž zdroj života.

Všimly jste si někdy, jaký je původ slova svět? Kdo umíte rusky, máte to snazší. Svět je v ruštině význam pro „světlo“, česky je mu blízké slovo „svit“. Svět je tedy odvozen od slova „světlo“. Kolik písmen má slovo SVĚT? Čtyři. A kolik slovo SVĚTLO? Šest. Světlo je tedy, a nejen podle počtu písmen, víc než svět. Světlo přesahuje svět.

Hrajete si někdy se slovy? Já ano, a rád. Slov se základem SVĚTLO by se dalo najít mnohem víc. Kupříkladu: Světlá, světlost, světélkovat, světlice, světlík, světluška, osvětlit, prosvětlit, vysvětlit, zesvětlit, svítilna, nasvítit, osvítit, osvěta, posvítit, prosvítit, přisvítit, rozsvítit, zasvítit, svítat, úsvit, svitnout aj.

Svět má svůj smysl pouze, pokud se v něm objevuje světlo. A to nejen světlo dne, ale především Světlo světa, Ježíš. A hlavním místem, kde toto světlo může bydlet je…? Naše srdce.

6) S přibývající tmou má světlo větší význam

Ve světě, kde se čím dál častěji zabydluje tma, má světlo velký význam. A to se projevuje takřka ve všech náboženstvích.

Světlem oslavují židé svátek Chanuka jako připomínku Božích činů, které pro ně v minulosti udělal. Říkají mu svátek světel.

Hindové mají také svůj svátek světel Diwali – světlem oslavují vítězství dobra nad zlem

Američtí Afričané zase mají v čase Vánoc svůj svátek světel Kwanzaa.

Křesťané během Vánoc připravují adventní věnce. Jsou připomínkou světla, připomínkou, že Ježíš nejen už jednou přišel, ale také Jeho zaslíbení, že se ještě jednou vrátí.

Vrátí se do světa, ve kterém se stmívá. Tedy symbolicky. Lidi se čím dál méně mají rádi. Nerespektují pravidla, špatně vedou své děti, kradou, zabíjí se, pomlouvají se, nadávají a dokonce zapomínají na skutečnost, že nějaký Bůh existuje. Nebo si z Něj dokonce dělají srandu. V tomto smyslu se v našem světě opravdu projevuje čím dál větší noc.

Ale co že i v malém množství porazí každou tmu? Světlo.

Na každém adventním věnci se postupně rozzáří 4 svíčky. Nejdříve jedna, nenápadně. Tak trochu světla. Postupně se s přibývajícím časem, s přibližujícími se Vánoci, s rostoucím očekáváním Ježíšova adventu se stane co? Na věnci hoří všechny svíčky. Světla je víc. Z toho plyne důležité poučení.

Čím víc je kolem tmy, tím víc je na svícnu připomínky a očekávání Krista, Světla světa. S blížícím se Ježíšem přibývá světla. Je nablízku a všechno září.

Matouš 5,14-16     „Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

To je Boží úkol, chcete-li domácí úkol od učitele Boha pro nás Jeho děti. Být na sebe laskavější.

7) Závěr

Vánoce jsou „nesvátkem“ samoty. Nesvátkem samoty jsem je nazval proto, že samotu lidé neslaví. Samota je tma. Jediné, co tmu samoty prosvítí, je světlo vztahů. Ideálně vztahů s Bohem, v rodině i mezi lidmi.

Buďte proto v následujících dnech podobnější Tomu, kdo nás vyvedl ze tmy do světla. Kdo pro nás obětoval svůj život. Buďte neschovaným světlem. Buďte světlem ve světě. Buďte světlem ve Světlé. Buďte těmi, kdo ze tmy přišly do Světlé, aby získaly nové světlo pro svůj život. Jděte světem za Světlem. Jděte světem se Světlem.

AMEN