Následující zamyšlení bylo určeno pro společné shromáždění havlíčkobrodských adventistů a mohli jste ho slyšet v sobotu 9. dubna 2016.

 

Milé sestry, milí bratři,
milí přátelé a vážení hosté,

 

je pro mne vzácnou příležitostí, že jsme se dnes mohli sejít v tak požehnaném počtu, adventisté, tedy čekatelé na Ježíše Krista. Je pro mne příjemnou a milou skutečností, že jsme před chvílí mohli dát najevo svůj souhlas se vstupem, zatím podmíněným přijetím křtu, mladého člověka, a za sebe mohu říci i mého přítele, do našeho sboru v Havlíčkově Brodě, respektive do skupiny Chotěboř.

Na jakém základě jste se svého času rozhodovali k následování Krista vy? Bylo to po nějakém krátkém citovém vzplanutí, ze dne na den, nebo šlo spíš o vztah hledání, nalézání, pokory, pokání, vzdoru a hlavně lásky? Řekli byste to jinak?

Je tomu již téměř 16 let, kdy se do počítačového světa rozšířil virus „I Love You“. Poprvé se objevil v květnu roku 2000 na Filipínách a během pár hodin se rozšířil do celého světa. Způsobil astronomické škody za zhruba deset miliard dolarů, zejména kvůli ztraceným souborům a nefunkčním počítačům.

Virus I Love You, označovaný také jako Love Bug = brouček lásky, byl počítačový červ. Rozsah a následky infekce tímto virem byly tak rozsáhlé, že je označován jako nejničivější na světě. Šířil se e-mailem a sám se rozesílal na adresy, které měla oběť uložena v adresáři. Na jednoduchý trik se vzkazem „ILOVE YOU“ mimo jiné naletěli v Pentagonu, britském parlamentu, BBC, CIA, zkolabovala i síť vojenských jednotek KFOR. Pokud příjemce e-mailu soubor spustil, měl o další malér postaráno – soubor běžel na pozadí a vyhledával na počítači uživatelská čísla a hesla kreditních karet a zasílal je e-mailem zpět útočníkovi.

Ale není to poprvé, co nějaký virus způsobil lidstvu tolik zármutku. Ve skutečnosti ještě smrtelnější virus zasáhl planetu Zemi před více než šesti tisíci lety. Stalo se tak v zahradě Eden, kde se na větvi stromu neobjevil nápis I LOVE YOU, ale PODÍVEJ, JAK JSEM KRÁSNÉ A K NAKOUSNUTÍ. První lidský manželský pár, Adam a Eva spustili lavinu. Přestože byli Stvořitelem varováni, aby na žádné maily s podivným obsahem neklikali, neposlechli a skončilo to s katastrofálními důsledky pro ně samotné, jejich děti, a skrze ně i pro celé lidské pokolení. Ten virus se nazývá „hřích“, česky se nejsnadněji přeloží jako MINUTÍ SE CÍLE. Hřích není nic jiného než minout původní záměr, který měl Stvořitel s člověkem. Je to podvod.

Podvod

Jeden ze světově nejznámějších malířských podvodů se stal ve druhé polovině 20. století. Mladý Francouz David Stein namaloval v 60. letech více než 400 imitací starých i moderních mistrů. Kromě jiných zfalšoval díla Pierre-Auguste Renoira, Paula Klee, Vincenta van Gogha. Ale nejen to, ve své drzosti napodoboval i díla v té době ještě žijících Pabla Picassa, Marca Chagalla. Podepsal je skutečnými jmény umělců a obrazy vydával za originály. Jeho podvody byly tak zdařilé, že vystavené obrazy byly prohlášeny za originály! A jako originály byly i ohodnoceny. Byl to zmiňovaný Marc Chagall, který upozornil v New Yorku na padělky tří svých akvarelů. Stein byl zatčen.

Do dnešního dne se podařilo odhalit pouze menší část jeho padělků – mimochodem, jedním z poznávacích znamení je, že na všech padělcích používal titanovou bělobu a pouze průmyslově vyráběné pigmenty. Stein byl uvězněn ve vězení Sing Sing v New Yorku, po propuštění a převozu do Francie byl znovu zatčen a odseděl si trest i v Paříži. Během pobytu ve vězení přemýšlel Stein o svém padělatelství a rozhodl se pro změnu filozofie. Po propuštění začal malovat stejně kvalitní obrazy pod svým jménem.

David Stein se pak stal světově známým umělcem a lektorem. A o čem přednášel? O tom, co uměl nejlépe. Jak vyrobit falzifikát. Konkrétně se zaměřil na téma „Jak odhalit umělecký podvod“. Podlehl rakovině ve svých 64 letech roku 1999.

Musíme připustit, že Stein dokázal, že není vždy jednoduché odhalit podvod. Dokonce ani pro odborníky!

Ať byl Stein sebechytřejším podvodníkem, není to nic ve srovnání s praotcem všech podvodníků, satanem! Satan nemá žádnou konkurenci ve vizuálních podvodech, fyzikálních a spirituálních efektech, v náboženské přetvářce, předstírání a lži. On z principu jedná skrytě, používá lidi, negativní moc a nadpřirozené vlivy. Kdyby satan pracoval otevřeně jako Boží nepřítel, všichni by si dali pozor. Tak ale žádný podvodník nepracuje. Podvod spočívá v tom, že je skrytý a nenápadný.

Špatným směrem

Každý z nás se stal v životě obětí podvodu hříchu. Naletěli jsme ve svém životě na nápad podlehnout touze své mysli, svých očí, klamu života bez Boha, bez dozoru svého svědomí.

Jeden muž se díval večer na zprávy, a zaujala ho zpráva, že nějaký vůz jede po dálnici v protisměru. Ten muž věděl, že jeho manželka cestuje domů právě po té dálnici a velmi zneklidněl. Zavolal jí na její mobilní telefon. To víte, že se to nesmí, ale měl o ní strach, aby se s tím bláznem nesrazila.

Manželka to zvedla. On jí řekl: „Miláčku, nějaký blázen jede po tvé dálnici v protisměru. Dávej prosím pozor.“

Víte co mu odpověděla. „Drahý, není jeden, ale jsou jich stovky! „

Ten příběh je úsměvný. Samozřejmě do chvíle, než se nachomýtnete k nehodě, způsobené takovým bláznem, jako jeden náš známý. Tři hokejisté prvoligového Liberce byli na místě mrtví a čtvrtý se štěstím vyváznul, i díky pomoci právě našeho známého z Turnova.

Vy jste zaslechli Boží varování, zaslechli jste tichý hlas – následuj mě. Jedeš špatným směrem. Důsledkem špatného nasměrování bude smrt, narazíš do nevypočitatelné zdi hříchu. Jedinou šancí, jak získat život, je sjet na nejbližší odbočce a obrátit se do správného směru.

Možná je ten příklad nedokonalý, na dálnici moc aut v protisměru naštěstí nepotkáte. V něčem je ale ten příklad velmi vhodný. Jízda životem pod vlivem hříchu způsobí smrt. Každý život totiž jednou skončí, svou smrt zatím dočasně přežila jen minimální část lidstva. A dál není nic. Bůh, Stvořitel a Spasitel nám ale dává naději. Vybízí nás ke změně životního nasměrování a nabízí možnost upgradovat délku svého života na nekonečně delší, než bývá průměrných 80 let.

Boží řešení

Budeme číst v 1 listu Petrově 1,13-25:

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘

Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života.  Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu… Neboť ‚všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky‘ – to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.

Nová Země

Na konci března jsme při čtení Bible během sobotní školy probírali téma Nová Země. Nezbylo než konstatovat, že Boží plán s touto Zemí se minul svého cíle. Člověk jako hlava stvoření se nestará podle původního záměru o přírodu jako správný správce. Stav naší planety je alarmující, a i když si od dob humanismu lidé myslí, že mysl člověka je ve své podstatě dobrá a jednou si člověk se stavem planety poradí, Bůh to vidí jinak. Říká, že stvoří nové nebe a novou Zemi. Chtěl bych si s vámi přečíst část tohoto zaslíbení podle knihy Zjevení 21,1-5:

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“

Není úžasnější představy, než že bída tohoto světa skončí. Skončí obavy o život při každé jízdě autem, skončí obavy o děti, jestli se v pubertě nezatoulají nějakým špatným směrem. Bůh nám nabízí novou budoucnost.

Kdy budu zreklamován?

Nejmladší kluk, kterého jsem viděl pokřtěného do církve adventistů, měl 11 let. Bylo to v Ugandě a při křtu ve Viktoriině jezeře vyváděl jako kluk, měl ohromnou radost, metal ve vodě kozelce a radoval se.

Při podobné příležitosti křtu se jednou takový mládenec zeptal kazatele Ricka Warrena, kazatele ve sboru Saddleback Church v Kalifornii, pane, „Kdy bych mohl být zreklamován?“

Chlapec si samozřejmě popletl slova. Měl na mysli „pokřtěn“. Ale svým způsobem měl pravdu. Křest a být pokřtěný znamená stát se reklamou na křesťanství.

Závěr

Co vám chci říct závěrem je moc důležité. Touha po Nové Zemi, po něčem lepším, je motorem lidství. Má ji v sobě schovaný každý z nás. I ten největší recidivista má touhu po něčem lepším. Někdo to má na rovině rodiny, někdo peněz a moci, ale každý se ženeme za něčím lepším. (V knize Kazatel se o Bohu píše, že: „On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.“ Kazatel 3,11).

Všimli jste si? Máme v srdci vložený základní náplň a směr svého života. Touhu po věčnosti. Ale bez Boha nikdy trvale neudržíme správný směr. Bez Něj tahle šance nebude úspěšná. Prostě časem sklouzneme a budeme se zaměřovat jen na sobecké pohnutky a pochoutky života.

Víte, ale na Novou Zemi nemusíte čekat celý život. Můžete se na ni těšit, můžete si ji malovat, můžete po ní toužit a hledat podněty, co vás na Nové Zemi čeká a tam budete chtít vidět. Chci vám ale říct, že Bůh má pro člověka ještě lepší plán. Nový život a proměnu našeho malého životního prostoru můžete prožívat už během tohoto svého života, ne až po vzkříšení nebo proměně při Ježíšově návratu.

Budeme číst 1 Petrův 4,7-11:

Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků.

Nová Země bude něco úžasného. Nepropásněte ale myšlenku, že občany Nové Země jste už tady na této Zeměkouli. Nepropásněte šanci – žijte na této Zemi s Božím pasem, chovejte se jako Boží velvyslanci. Buďte reklamou na křesťanství. Celé lidstvo nezměníte, ale přichystejte lepší svět, Novou Zemi, alespoň lidem, které vychováváte, které potkáváte, se kterými se stýkáte. Modlete se za ně, buďte vlídní přes všechny překážky a nestěžujte si na to.

AMEN