Následující zamyšlení bylo určeno pro sváteční Vánoční bohoslužbu v roce 2014

1)   Čtení na úvod – Lukáš 2,1-20

2)   Úvodní otázka

Je mnoho věcí, na které jsme v souvislosti s narozením Spasitele v Betlémě pomysleli. Možná jste už někdy i pomysleli na to, jak byste se cítili na místě Josefa nebo Marie.

Tak schválně, pánové, zkusme se na úvod rozmluvit. Máte těhotnou manželku, podzimní čas, k dispozici oslíka a před sebou více než 120 kilometrů. Co uděláte poté, co zavřete dílnu, připravíte dům na dlouhou nepřítomnost (ještě nevíte, že mnoho měsíců)…

A co vy, ženy? Jste ve vyšším stádiu těhotenství, víte, že Josef se má povinnost hlásit v Betlémě, ale také víte, že dítě, které nosíte, přišlo k životu nadpřirozeným způsobem. Podle Písem se má narodit v Betlémě. Není tedy možné setrvat doma, jdete se svým snoubencem Josefem. Co si s sebou vezmete?…

3)   Aby se narodil, tak…

Nebudu vás dále trápit otázkami. Slibuji, že se v této chvíli budeme zabývat pouze jediným bodem zájmu kolem Ježíšova narození. Dá se shrnout do krátkého konstatování: „Aby se Ježíš narodil, tak…“

Jinými slovy, co bylo nutné podstoupit proto, aby se Ježíš mohl narodit?

V úvodním textu nebyla řeč o Božím rozhodnutí, učiněném před stvořením světa, že se Bůh Syn rozhodne narodit v těle vystaveném hříchu (Ga 4,4.5). Není tam nic o Kristových pohnutkách k takovému rozhodnutí (1P 1,20). Není tam ani nic o setkání anděla Gabriela s maminkou Marií (Lk 1,26-38)), ani o Josefových pochybnostech a jeho setkávání s anděly ochránci a rádci (Mt 1,18-25).

První, kdo musel pro Ježíšovo narození podle našeho textu něco udělat, byli

4)   Josef a Marie – museli opustit domov a jít do Betléma

Doma je teplo, jistota, zabydleno. Na cestě je špína, nejistota i možnost napadení zvenčí, nejen nemocí. A to ještě nevědí, že nebude místo v hostinci, ale v nehygienickém prostředí zvířecí stáje.

Vzpomenete si, co znamená, jak se překládá jméno Betlém? Dům chleba. V domu chleba se narodí Chléb života. Trochu tomu napomohl císař Augustus, ale hlavně Marie a Josef se rozhodli jít.

Kdo byl podle textu druhý v pořadí, kdo musel něco opustit?

5)   Andělé – museli opustit nebe a jít směrem k zemi

Nádheru nebe nelze vylíčit. Ale to není hlavní předností andělů. Andělé, proti nám lidem, mohou trávit svůj čas v Boží přítomnosti, aniž by to narušilo jejich existenci.

Ale tohle dokonalé místo opustil jejich spasitel. Už několik měsíců je nošen pod srdcem své pozemské maminky. Blíží se čas Jeho příchodu na svět. Anděl opouští bezpečí nebes a jde k Zemi zvěstovat úžasnou zprávu. Narodil se Spasitel světa. Podle nebeského posla je to radost, která se týká všech lidí!

Nebeští poslové to nemohou vydržet. Tak skvělou zprávu je nutné předat dál. A koho si nebeský posel vybral jako příjemce této úžasné zprávy? Jsou to:

6)   Pastýři – musí opustit pole a jít do jeskyně nebo stáje zrození

Pastýři, lidmi zapomenutí noční hlídači jejich budoucího pokrmu, teplého oblečení, mléka i sýra. Špinaví, oprýskaní nepohodou počasí, opatrovníci svěřeného stáda. Ani vlastně nehlídají své vlastní ovce.

Máte o sobě někdy pochybnosti? Myslíte si, že na vás Bůh zapomněl? Nenechte se mýlit. Pastýře s nevoňavým oblečením a špinavýma rukama si nebe vybralo jako první lidské zvěstovatele zprávy o narození Spasitele světa.

Není to snadné rozhodnutí, opustit svěřené stádo. Navíc Betlém není blízko. V textu (ČEP) se říká: Pojďme až do Betléma…

Na cestě spěchají. Není jim dáno najít Ježíše bezpracně, text říká, že nalezli Marii, Josefa i malé děťátko. Abyste nalezli, musíte hledat a vybírat z variant.

Pastýři museli uvěřit andělovi zvěstovateli, rozhodnout se a začít jednat. Sami se v tu chvíli stávají zvěstovateli. A tím to nekončí. Když odcházejí od svého malého Spasitele, chválí Boha, prozpěvují si stejně, jako před chvílí andělé. Nemohou zadržet radost a mlčet.

A kdo od nich převezme štafetu předávání dobré zprávy a chválení Boha z velké radosti? To je výzva!

7)   Závěr

Vánoce jsou dnes časem neklidu, neustálého pohybu. První, kdo měl neklid, byla Marie a Josef, následovali andělé a pak i pastýři. Jak víme, následovali nespočetní další. Začalo to mágy z východu. Ale jejich neklid byl jiný, než je dnes neklid davů, připravujících se na Vánoce. V čem je rozdíl?

Každý rodič ví, jak bezbranné je malé dítě, kojenec. Kojenec Ježíšek je sice stejně bezbranný, ale pod koncentrovanou pozorností celého nebe, a nejen nebe. Ať se tenhle důležitý zřetel neztratí z vašich očí ani mysli.

Tím dalším v pořadí, kdo bude díky Ježíšovu narození muset něco opustit, jste vy, i já sám. Jsme vyzýváni k dobrovolnému rozhodnutí – opustit své představy, své pohodlí a jistoty, neklid pozemských vánoc a vydat se na cestu za Ježíšem, stát se Božím dítětem, zvěstovatelem zprávy o narození Spasitele.

A co následuje pak? Nevýslovná radost. Chvála Bohu na výsostech!

AMEN

Lukáš 2,1-20 v překladu Slovo na cestu

1 V té době nařídil císař Augustus, aby bylo provedeno lidu v celé římské říši.
2 Byl to první soupis a prováděl ho římský místodržitel v Sýrii Quirinius.
3 Každý byl povinen dát se zapsat v místě, odkud pocházel jeho rod.
4-5 Tak se vydal na cestu i Josef s Marií, která byla již ve vysokém stupni těhotenství. Putovali z galilejského Nazaretu do judského městečka Betléma, rodiště krále Davida; Josef totiž pocházel z jeho rodu.
6 Sotva tam došli, naplnil se Mariin čas
7 a porodila svého prvorozeného syna. Zabalila ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci bylo plno a jinde než ve chlévě už na ně nezbylo místo.
8 Nedaleko Betléma pásli pastýři ovce. V noci se střídali v hlídkách u svých stád.
9 Najednou se před nimi objevil anděl a celá krajina se rozzářila odleskem Boží slávy. Velice se ho ulekli,
10 ale anděl je uklidňoval: „Nebojte se, nesu vám dobrou zprávu, ze které se mohou radovat všichni lidé.
11 V Betlémě, ze kterého před dávnými časy vyšel David, se vám dnes narodil Kristus, Spasitel poslaný od Boha.
12 Jak ho poznáte? Najdete malé dítě v plenkách, položené do jeslí v chlévě.“
13 Potom se k andělu připojilo mnoho dalších andělů a všichni provolávali:
14 „Sláva Bohu na nebi! Pokoj lidem na zemi! Zjevil lásku všem!“
15 Andělé je opustili a pastýři si řekli: „Pojďme do Betléma a přesvědčme se o tom, co nám anděl oznámil.“
16 Rychle se vydali na cestu a skutečně našli Marii s Josefem i novorozeňátko položené v jeslích.
17 Když je uviděli, začali vyprávět, co jim bylo pověděno o tom dítěti.
18 Všichni, kdo je slyšeli, se divili.
19 Marie si to zapamatovala a přemýšlela o tom.
20 Pastýři se vrátili ke svým stádům, radovali se a děkovali Bohu, že našli všechno tak, jak jim anděl oznámil.

Zpět na Úvodní otázku