Cesta Izraelitů

Tento text byl součástí stejnojmenné dětské bohoslužby v sobotu 17.6.2017 v Havlíčkově Brodě. Obrázky použité v textu pocházejí ze zmiňované Dětské bohoslužby.

1)     První vstup – Bůh nás vede

Název letošní besídky – Cesta Izraelitů => je o putování židů ze země otrokářů – Egypta, do země Bohem zaslíbené – Kanaanu, dnes Izraele. V tom příběhu o exodu, zaznamenaném ve 4 z 5 knih Mojžíšových, je spousta menších příhod. Tolik, že i když se jimi děti s učiteli zabývaly celý školní rok, zatím ještě nedorazily do zaslíbené země. Pokusím se vám ten příběh o cestě nastínit v několika verších z Bible.

Čtěte Skutky apoštolské 7,20-36. Já mezitím budu povídat.

Mojžíš se narodil a byl krásný. Víte, nemyslím si, že by ta věta znamenala, že byl fešák, ale byl krásný v Božích očích – Bohu se líbil od narození, byl krásný v tom, jaký byl.

Znamená to, že byl dokonalý? Ne ne, naopak, měl plno chyb. Jak to vím? Byl vznětlivý, a když se naštval, dokázal i zabít. Za to se dnes chodí do vězení, třeba na 15 let. On musel utéct před egyptskou spravedlností a schovával se 40 let. Žil jako přistěhovalec v cizí zemi. Cizák, nechtěný.

Kam se poděla jeho krása? Vždyť mezitím zestárnul! Ano, v lidských očích už nebyl fešák, ale Bůh s ním měl plán. Už od narození. Vedl ho od jeho narození, dal mu to nejlepší, co pro život potřeboval. A když neposlouchal, dostal za vyučenou. A v tom byl pro Boha krásný.

A můžu vám říct ještě něco? I vy jste v Božích očích krásní. I s vámi má svůj plán. Už od vašeho narození. Jedním z bodů toho plánu je naučit nás mít rádi lidi kolem nás. I s jejich chybami. Více >

V BOŽÍCH DLANÍCH – Velikonoční příběh

Toto kázání je inspirováno písní Kdybys věděl... od mého vzácného a obdarovaného kolegy Jindry Černohorského. Tady je odkaz na interpretaci samotným autorem. Zamyšlení je věnováno úžasné Velikonoční oběti v onen Velký pátek, na hoře zvané Golgota.

1) Čtení před kázáním – Izajáš 43,1-3.5a.11

Izajáš 43,1 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 2 Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. 3 Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. 5a Neboj se, já budu s tebou. 11 Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není.

2) ÚVOD

Je tomu už rok, co jsme prožívali poslední Velikonoce. Rok – to je čas mnohých změn, starostí, dokonce tak dlouhý, že jsme na spoustu z toho už vlastně zapomněli. Na druhou stranu je fakt, že si jinou spoustu natrvalo neseme vrytou do srdce.

Byl jste někdo z vás během té doby na nějaké operaci, na šití nějaké rány, přibyla vám na někomu na těle nějaká jizva?

A co tetování, piercing nějaká vědomá znamení na těle? Přibyla vám nějaká? Více >

V CELE SVÉ IDENTITY aneb Příběh o Trapičovi

Zárodek tohoto kázání se svého času jako krátká zmínka vyskytl v zamyšlení při prvním lužském Díkůvzdání v roce 2006. Ve značně proměněné podobě byl použit na Studentské bohoslužbě v červnu 2015 v Brně. V níže uvedené podobě se jedná o kázání přednesené v sobotu 8. 4. 2017.

1. Úvodní nářek

(Na zádech saka mám upevněný nápis „Kobyla“, jasně všem viditelný. Jdu dopředu a naříkám)

„Kobyla. Kobyla! Proč mi doprčic dali zrovna takový jméno. Mám tak velkej zadek? Nebo mám protáhlej ksicht? Ach jo! Já to nesnáším! V tomhle se mi nechce žít! Ale já nevím, co s tím…“

2. Přečtení hlavního příběhu

1 Paralipomenon 4,9  Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: „Porodila jsem ho s trápením.“ 10  Jaebes vzýval Boha Izraele takto: „Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila zlého, aby na mne nedolehlo trápení!“ A Bůh splnil, oč žádal.

3. Kázání

a. Úvodní otázky

První kniha letopisů – Paralipomenon – není do své deváté kapitoly právě oblíbeným čtením. Je plná nezáživných jmen, při jejich čtení snadno ztratíme souvislosti, nebo chuť k dalšímu čtení. Když jsem si naposledy slovo za slovem předčítal tuto knihu, narazil jsem na příběh o Jábesovi. Končí happy endem: „Bůh splnil, oč žádal“.

 • Co si pod tím \“splnil, co žádal“ představujete?
 • O co vlastně Jábes žádal?
 • Opravdu by mohlo fungovat, že o cokoliv Boha požádáme, to nám splní?
 • Stačí se modlit a budu mít dostatek?

Více >

Limitovaný časem

Toto zamyšlení, rozdělené do tří částí, zaznělo jako součást hudební bohoslužby v našem sboru v Havlíčkově Brodě dne 18. února 2017.

 

Čtení před kázáním

Žalm 90,1-12

1)     Vstup první

Mohu se prosím na začátek jako obvykle na něco zeptat?

 • Jste dnes nějak limitovaní časem?
 • Kolik mám času na své zamyšlení?

Když jsme se s Marcelkou dohodli na znění tématu první letošní hudební bohoslužby, napadaly mě další otázky:

 • Kdo jako že je limitovaný?
 • Proč ne limitovaná?
 • Proč ne limitovaní?
 • Co všechno má své časové limity?

Čas je všudypřítomná veličina. Platí nejen pro člověka, platí ve vesmíru, platí v mikrokosmu. Nejvíce bolestně se s časem setkáváme v měření délky života člověka.

„Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.“ (Žalm 90,10) Více >

Lék na (nejen) Boží paměť

Zárodek následujícího zamyšlení zazněl na první brodské dětské bohoslužbě v sobotu 4. června 2016. Po nejen kosmetické úpravě pak bylo předneseno na setkání v Chrudimi 4. 2. 2017.

 

Čtení před kázáním

GENESIS 1,26-28 SNC Nato Bůh řekl: "Nyní stvoříme člověka, bytost, která bude odrážet osobnost samotného Boha a bude žít se svým tvůrcem ve vzájemném vztahu. Tento člověk bude vládnout celé planetě se všemi jejími tvory ve vodě, na zemi i ve vzduchu." 
Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. Požehnal jim a řekl: "Množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji, neboť jsem vás ustanovil vládci nad veškerým tvorstvem, jež jsem stvořil.

1) BŮH JE SMUTNÝ ZE ZÁPLAVY ZLOBY

 • Mohu se zeptat, je tady mezi vámi někdo, kdo v životě ještě nebyl naštvaný?

To je divná otázka, já vím. Tak zkusím lepší.

 • Co vás rozzlobilo úplně ze všeho nejvíc v životě?

A ticho. Tak tedy do třetice.

 • Mohl by i Bůh mít důvod být naštvaný?

Náš dnešní příběh bude o potopě světa. Potopě, která se na první pohled zdá být důsledkem Božího rozčílení. Více >

Vánoční zamyšlení

Následující zamyšlení zaznělo na sváteční vánoční bohoslužbě církve adventistů s.d. v Havlíčkově Brodě v sobotu 17. prosince 2016.

 

Vůl a osel znají, aneb kterak měřit intelekt volů či oslů

 

1)     Příběh PRO DĚTI

Co se andělovi nelíbilo – aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem

Bruno Ferrero - z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše , vydal: Portál - převzato z http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Co-se-andelovi-nelibilo.html

 

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.

Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit Králi světa,“ zavrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ ,,Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl. Více >

O zápasu se životem

Následující zamyšlení zaznělo na bohoslužbě pod širým nebem Křesťanského společenství na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě v neděli 10. července 2016.

 

O zápasu se životem aneb Jákobův zápas u potoka Jabok

 

 

1)     TEXT KE Čtení – Genesis 32,22-32 SNC

 

2)     Úvod

Milé sestry, milí bratři, vážení kolemjdoucí a ctihodní posluchači,

vyslechli jsme starodávný příběh, který má na první pohled určité rysy pohádky, přinejmenším pro ty z vás, kteří nebýváte návštěvníky bohoslužeb z křesťanského přesvědčení.

Nějaký muž, jménem Jákob, putuje z Babylonie do Kanánu, své původní vlasti. Během života v exilu nabyl slušného jmění, ale má strach ze setkání se svým bratrem. Proto rozdělí svůj rozsáhlý majetek a služebnictvo na dva tábory, posílá svému bratrovi předem nějaké dary, aby ho uklidnil, zabezpečuje speciálně své čtyři ženy a dvanáct dětí a sám potom v noci zápasí s neznámým, stejně silným mužem. Rysem toho, co nazýváme pohádkou, je i závěr příběhu, kdy si Jákob na nadpřirozeném útočníkovi vymůže požehnání – tedy moderními slovy prosperitu, klidné stáří a veškeré hmotné zázemí pro celou rodinu. Dlužno dodat, že si vybral dobře. Podle biblických rodokmenů se dožil 147 let a zemřel v tomto pokročilém věku na dlouhodobé dovolené v Egyptě, kam mohl přijet s celou rodinou na pozvání panovníka země. Happy End.

Je vůbec v příběhu, starém 3,5 tisíce let možné najít něco do našeho života ve 21. století? Více >

Nová Země

Následující zamyšlení bylo určeno pro společné shromáždění havlíčkobrodských adventistů a mohli jste ho slyšet v sobotu 9. dubna 2016.

 

Milé sestry, milí bratři,
milí přátelé a vážení hosté,

 

je pro mne vzácnou příležitostí, že jsme se dnes mohli sejít v tak požehnaném počtu, adventisté, tedy čekatelé na Ježíše Krista. Je pro mne příjemnou a milou skutečností, že jsme před chvílí mohli dát najevo svůj souhlas se vstupem, zatím podmíněným přijetím křtu, mladého člověka, a za sebe mohu říci i mého přítele, do našeho sboru v Havlíčkově Brodě, respektive do skupiny Chotěboř.

Na jakém základě jste se svého času rozhodovali k následování Krista vy? Bylo to po nějakém krátkém citovém vzplanutí, ze dne na den, nebo šlo spíš o vztah hledání, nalézání, pokory, pokání, vzdoru a hlavně lásky? Řekli byste to jinak? Více >

Moudří Ho hledají i dnes

Následující zamyšlení bylo součástí novoroční bohoslužby 9. ledna 2016.

1)   Čtení před kázáním – Matouš 2,1-12 (CSP)

2)   Úvod

Především vám přeji Božím Duchem naplněný den, měsíc i celý rok.

Vyslechli jsme příběh o několika mužích, kteří na základě nějaké nám neznámé skutečnosti rozhodli ztotožnit výskyt nové hvězdy na obloze s narozením zaslíbeného Spasitele světa.

Jaké asi bylo jejich přání před cestou? Jak dlouho balili, co všechno nechtěli zapomenout? Měli nějaké vnitřní obavy, jestli se nemýlí?

Nevíme.

Apropo, co od cesty novým kalendářním rokem očekáváte vy? Jaké byste do něj měli největší přání? A jakou výbavu byste nejraději (ideálně shůry) na tuhle cestu dostali? Více >

Vyhlížení na schodech jeruzalémského chrámu

Následující zamyšlení bylo součástí sváteční Vánoční bohoslužby v roce 2015.

 

1)   Čtení na úvod – Lukáš 2,21-40

 

2)   Úvodní otázky

Stal se vám někdy během letošního končícího roku nějaký zázrak? Prožili jste nějakou situaci, po které jste si řekli: „No tak tohle tedy fakt není normální“?

Mě se takové věci stávají celkem často. Třeba včera. Jel jsem od pošty, ta předvánoční fronta by byla skoro na román, a pak jsem se potřeboval stavit v OD Alej. Tam, jak asi znáte, nebývá moc místa na parkování, tak jsem si v duchu říkal: „Pane Bože, vždyť na poště jsem byl, abych potěšil lidi za mřížemi, a teď ještě potřebuju koupit nějaké papíry k výzdobě vězeňského oddělení pro maminky s dětmi. Co takhle jedno parkovací místo?“ Blížil jsem se ke konci parkovacích míst, už jsem si říkal „ach jo“, když z předposledního parkovacího místa se najednou rozsvítilo couvací světlo, trochu mě ten řidič sice omezil, ale vůbec mi to nevadilo. Naopak jsem se zasmál pod fousy, jak je Pán Bůh vtipný. Hezky mě nechal vydusit, až takřka do poslední chvíle.

Jistě, řeknete si, náhoda, a on ten blázen si myslí, že s ním komunikuje Bůh. Víte, ale mně to neva, i kdyby tomu tak nakrásně bylo. Protože víte, proč s vámi o tom mluvím? Více >